XIII Meeting to zawody charytatywne organizowane przez koleżeńskie kluby karpiowe – Carp Team Luboń oraz Elegance Carp Team dla Drużyny Szpiku. Celem zawodów jest pomoc dla dzieci onkologicznych. XIII meeting odbędzie się na Łowisku Głębokie – Dobino w woj. Zachodniopomorkim.

W wyznaczonym miejscu zostanie postawiony krwiobus, w którym będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Do czego wszystkich bardzo zachęcamy.

Każdy z uczestników zawodów otrzyma  pamiątkowe medale, których wizualizację możecie zobaczyć poniżej.

Harmonogram oraz Regulamin zawodów
XIII Meeting Carp Team Luboń 23 – 27 maj 2018 łowisko “GŁĘBOKIE-DOBINO”
Zawody Charytatywne – „Karpiarze dla Drużyny Szpiku”

ORGANIZATOR: „Carp Team Luboń”, „Elegance Carp Konin”

Dzień pierwszy (środa)

09.00 – 10.00 rejestracja zawodników.

10.30 uroczyste otwarcie z Wójtem oraz Prezes Fundacji „Dar Szpiku” – losowanie stanowisk

11.00 – 15.00 rejestracja dawców krwi w krwiobusie.

12.00 poczęstunek ( wielkie grillowanie +pieczywo i napoje)

16.30 wyjazd na stanowiska (organizacja stanowisk, sondowanie, nęcenie).

18.00 rozpoczęcie łowienia

Dzień drugi, trzeci, czwarty ( czwartek, piątek i sobota zawodnicy otrzymują obiady dowożone na stanowiska)

Czas trwania zawodów

Dzień czwarty (niedziela)

10.00 koniec łowienia

12.00 zakończenie zawodów, (pieczony świniak), wręczenie nagród, pucharów i medali ( specjalny medal pamiątkowy otrzymuję każdy uczestnik zawodów)

Godziny mogą ulec zmianie.

Losowanie stanowisk

 1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu (z wyjątkiem patrz: punkt 2.)
 2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tą drużynę dokona jeden z uczestników imprezy.
 3. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: wylosowana przez organizatora drużyna losuje dla siebie numer stanowiska i zostaje już przy tym wylosowanym numerze stanowiska nie ma już drugiej możliwości losowania. Losuje już tylko następną drużynę itd. aż do ostatniej drużyny.

Procedura zgłaszania połowu

 • Ważenie odbywa się w godzinach 19.00 oraz 9.00. Jeśli ryba jest zagrożona –ważenie odbywa się od razu.
 • Złowioną rybę należy zgłosić telefonicznie sędziemu zaraz po złowieniu.
 • Zgłoszona ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego – inaczej nie będzie zaliczona !
 • Ryby martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji.
 • Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której zapisuje się:
 • a. Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

  b. Datę i godzinę ważenia ryby,

  c. Wagę ryby

  d. Gatunek ryby,

  e. Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu.

Regulamin XIII Meetingu Carp Team Luboń 23-27 maj 2018 łowisko

„Głebokie-Dobino”

 1. Organizatorem zawodów są Koleżeńskie Kluby Karpiowe CARP TEAM LUBOŃ oraz ELEGANCE CARP KONIN.

2. Zawody odbywają się na łowisku „Głębokie – Dobino” koło Wałcza woj. Zachodniopomorskie.

3. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą „ZŁÓW I WYPUŚĆ”

4. Zawody wygrywa drużyna która złowi 5 największych wagowo ryb.

5. Ryby zaliczane do klasyfikacji punktowej to: KARP i AMUR o wadze od 2 kg 6. Nagradzane miejsca 1-5 oraz największa i najmniejsza złowiona ryba.

7. Do klasyfikacji liczy się masa 5 największych ryb. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez daną drużynę. Gdyby zaistniała sytuacja dwóch takich samych wagowo ryb, o zwycięstwie decydować będzie pierwsza złowiona z nich ryba. W razie niezłowienia ryby przez żadną drużynę nagrody będą losowane.

8. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach dwuosobowych.

9. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej.

10. Każda drużyna to dwie osoby.

11. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.

12. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają (wywożą łódką zdalnie-sterowaną) zestawy, holują rybę i podbierają).

13. Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.

14. Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linek głównych.

15. Zakaz używania do nęcenia ziaren surowych i niedogotowanych jak również orzeszków ziemnych.

16. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Proponowane jest jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

17. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym, wyjątkiem jest amur którego złowienie należy zgłosić sędziemu o każdej porze doby, a po zważeniu i sesji zdjęciowej natychmiast ostrożnie wypuścić.

18. Obowiązuję zasada 1 ryba – 1 worek, odhaczanie ryb odbywa się na macie karpiowej.

19. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia łowiska na drużynę.

20. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, materiałów PVA, działek pneumatycznych, łódek zdalnie sterowanych.

21. Zabrania się używania żywych przynęt jak i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.

22. Podczas wypływania w celu postawienia i ściągnięcia markerów z/na wodę środkiem pływającym (łódź, ponton) każdy z płynących obowiązkowo musi mieć na sobie zapiętą kamizelkę ratunkową (organizator ich nie zapewnia).

23. Kategoryczny zakaz pływania łodzią lub pontonem w założonych woderach lub spodnio butach.

24. Zakaz wypływania pontonami oraz łodziami w trakcie ekstremalnych warunków atmosferycznych, decyzję ostateczną o wypływaniu na jezioro będzie podejmował sędzia.

25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki podczas pływania łodzią lub pontonem.

26. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.

27. Zakaz wchodzenia do wody przez zawodników w trakcie zawodów, chyba że jest to sytuacja szczególna (kłopot z podebraniem ryby, problemy z jakimkolwiek sprzętem itp.)

28. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

29. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników zawodów.

30. Po zakończeniu zawodów należy posprzątać swoje stanowisko. Śmieci drużyna zabiera ze sobą.

31. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą duży podbierak karpiowy o rozstawie ramion nie mniejszych niż 90 x 90 cm, worek karpiowy do przetrzymywania ryb (najlepiej kilka) oraz środek dezynfekujący rany po haczyku, matę oraz worek do ważenia ryb.

32. Zakazuje się uczestnikom spożywania alkoholu w czasie trwania zawodów.

33.Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w czasie zawodów

34. W czasie trwania zawodów obowiązuje również regulamin łowiska dostępny na stronie https://www.facebook.com/lowiskodobino/

35. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów regulaminu zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich drużyn.

36. O udziale w zawodach decyduję kolejność zgłoszeń pisemnych na adres: gmrtactical@wp.pl podając imię i nazwisko (nazwę drużyny), numery telefoniczne (kontaktowe).

37. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas XIII Meetingu Carp Team Luboń na łowisku „Głębokie-Dobino w dniach 23-27 maj 2018 r.” i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek podczas trwania zawodów.

38. Kwota wpisowego przeznaczona będzie na fundację Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, zakup nagród oraz pucharów i dyplomów jak również na poczęstunek na rozpoczęciu zawodów.

39. Wpisowe za drużynę to 1000 zł. Potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach i rezerwacji miejsca, jest zaliczka w wysokości 500 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do 31.03.2018r. Natomiast pozostałą część kwoty czyli 500 zł należy uiścić najpóźniej do 15.04.2018r.

40. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach z dowolnych przyczyn opłata wpisowa po dniu 30.04.2018r nie będzie zwracana.

41. Podjęcie decyzji o udziale w zawodach, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów, oraz jego przestrzeganiem.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa, w szczególności niedopełnieniem obowiązków opisanych powyżej oraz za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników oraz osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe podczas trwania XIII Meetingu Carp Team Luboń.

43. Zanęcanie spombem, rakietą, procą, rurą zanętową, działkiem pneumatycznym, łodziami zdalnie sterowanymi odbywać się może na bieżąco według potrzeb.

44. Osoby niepełnoletnie, które wyrażają chęć udziału w XIII Meetingu Carp Team Luboń zobowiązane są posiadać pisemne pozwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych, które należy przekazać przed zawodami organizatorowi w innym przypadku nie zostaną dopuszczone do zawodów

45. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

46. Jeśli zajdą okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny, wezwania policji oraz nałożenia kary pieniężnej ustanowionej na miejscu przez właściciela lub opiekuna łowiska „Głebokie-Dobino”

47. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

48. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

49. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów lub je przerwać. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania/zakończeniu zawodów.

50. W przypadku wejścia ryby w zaczep (trzciny, gałęzie drzewa itp.) zezwala się wypłynąć pontonem lub łodzią w celu uwolnienia ryby z zaczepów po uprzednim powiadomieniu telefonicznym sędziego.

Odwiedź również profil na Fb Drużyny Szpiku: KLIKNIJ

Więcej o zawodach dowiesz się odwiedzając profil na Fb Carp Team Luboń: KLIKNIJ

WIĘCEJ WYDARZEŃ:

ZAWODY DRUGIE STARCIE MIESZANYCH TEAMÓW KARPIOWYCH

Zawody karpiowe Drugie Starcie Mieszanych Teamów...

III WOJNA KARPIOWA INVADERA

 "III WOJNA KARPIOWA INVADERA" Zawody które...

1 % DLA MARTYNKI | POMAGAMY

Kilka słów do Was od Martynki : "Cześć! Mam na...

ZNAMY JUŻ DATĘ PRZYSZŁOROCZNEJ EDYCJI RYBOMANII !!

Znamy już datę przyszłorocznej edycji RYBOMANII!...

Karpiarze dla Franka i Miłosza

W niedzielę 28 maja 2023 zakończyła się trzecia...

NOWY KATALOG OD PROLOGIC

Zerknijcie na najnowszy katalog od PROLOGIC !...

ZAWODY KARPIOWE | WODA PZW

ZAWODY KARPIOWE O Puchar 70-lecia Koła PZW nr 7...

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE...

KARPIOWE ŻYCIE | JAN ZAWADA

KARPIOWE ŻYCIE JAN ZAWADA NASH TACKLE POLSKA...