III Puchar No Limit Team odbędzie się 03-06.05.2018 na łowisku Koblov w Czechach. Przed zawodami jak i w czasie ich trwania zostało przygotowanych wiele niespodzianek. Uczestnicy otrzymają powitalne gadżety jak i będą mogli skosztować czeskiego piwa. Przed rozpoczęciem rywalizacji odbędzie się konkurs rzutowy na sprzęcie SHIMANO z nagrodą niespodzianką tej marki. Zawody mają formę towarzyską, a w czasie ich trwania tradycyjnie będą serwowane obiady dla uczestników.

REGULAMIN

1.) Zawody karpiowe odbędą się w terminie 03-06.05.2018 roku na zbiorniku Koblov w Czechach i będą miały formę towarzyską. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy: ubezpieczenie, trzy obiady, okolicznościową koszulkę, kubek, oraz świetna zabawę.

2.) W imprezie weźmie udział maksymalnie dziewiętnaście dwuosobowych drużyn. Punktowana będzie suma trzech największych ryb i wyłoni ona trzy zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Dodatkowo wyłonieni zostaną: łowca pierwszej ryby, zwycięzcy sektorów A i B, oraz osoba która złowi największą rybę zawodów. W przypadku gdy drużyna zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej, nie będzie wtedy brana pod uwagę w klasyfikacji sektorowej i zwycięzcą sektora zostanie drużyna z kolejnego miejsca.

3.) Każda z drużyn po przyjeździe na łowisko musi się zarejestrować. Rejestracja odbywać się będzie od godziny 08:00 do 10:00 w dniu 03 maja nad zbiornikiem Koblov, przy stanowisku nr 16. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania regulaminu i jego akceptacji. Jeśli któraś z drużyn nie będzie w stanie dotrzeć na czas, musi bezzwłocznie poinformować nas o przyczynie spóźnienia. W tej sytuacji będzie miała także możliwość startu i zajmie stanowisko które zostało wolne po losowaniu. Kolejność losowania będzie zgodna z kolejnością na liście startowej, a ta uzależniona jest od kolejności zgłoszeń do zawodów. Losowanie odbędzie się po konkursie rzutowym, który odbędzie się od razu po zakończeniu rejestracji drużyn. Do wygrania będzie wędzisko SPOD marki SHIMANO.

4.) Po rozlosowaniu miejsc wszystkie drużyny będą mogły podjechać samochodami pod swoje stanowisko. Od tej pory poruszanie się autami będzie możliwe tylko za zgodą sędziego. W czasie trwania zawodów, na stanowisku zawsze musi być co najmniej jeden członek drużyny.

5.) Pierwszego dnia między godziną 11:00, a 13:00 będzie można wysondować ze środka pływającego miejsce oraz oznaczyć je jednym markerem w formie tyczki. Zakaz używania markerów na linkach, typu H-bojka.

6.) Rozpoczęcie łowienia nastąpi o godzinie 13:30.

7.) Zawody odbędą się w formie rzutowej. Każda drużyna może łowić na cztery wędki.

8.) Nęcenie będzie odbywało się o stałych porach: 10:00-10:45, oraz 17:30-18:15. Wyjątkowo w pierwszym dniu zawodów pierwsze nęcenie odbędzie się w godzinach 13:30-14:15 (można już w tym czasie łowić). Zakaz nęcenia ryb kukurydzą, grochem i innymi twardymi roślinami strączkowymi, oraz zanętami pochodzenia zwierzęcego.

Dozwolone formy nęcenia to:

-za pomocą: rakiety, spomba, Peta – tylko w wyznaczonych porach

-za pomocą: kobry, procy – można donęcać przez cały okres trwania zawodów

-nęcenie musi odbywać się z brzegu w odległości nie większej niż 10 metrów od tabliczki oznaczającej nr stanowiska

9.) Wymagania odnośnie zestawów końcowych:

-zakaz używania przyponów strzałowych, leadcorów

-zestaw końcowy na bezpiecznym klipsie musi być zamontowany przelotowo

-haki oryginalnie bezzadziorowe

-zakaz używania plecionki jako linki głównej

-minimalna średnica żyłki głównej to 0,3 mm.

-zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak

-sędziowie oraz właściciel łowiska w każdej chwili mogą poprosić o ściągnięcie i sprawdzenie zestawów końcowych, oraz w razie podejrzenia oszustwa mają prawo przeszukać uczestników, w obecności co najmniej trzech świadków.

10.) Wymagania dodatkowe:

-co najmniej dwa podbieraki o ramionach nie mniejszych niż 90 cm z siatką z drobnymi oczkami

-mata do odhaczania ryb tylko i wyłącznie w formie kołyski

-wiaderko z wodą do polewania maty i ryby

-preparat do dezynfekcji ran – clinic

-3 worki karpiowe do przetrzymywania karpi (Zakaz umieszczania w workach amurów. Po złowieniu należy bezzwłocznie poinformować sędziego) – należy je okazać przy rejestracji w celu ich sprawdzenia

-środek pływający musi spełniać wszystkie wymogi regulaminu PZW oraz łowiska na którym będą odbywać się zawody. Można używać silnik elektryczny zasilany akumulatorem żelowym. Każdy ponton, łódź musi posiadać sznur do przywiązania do brzegu.

11.)Używanie środka pływającego dozwolone jest tylko podczas sondowania, w porze wyznaczonej przez organizatora, a także wtedy gdy żyłka zaczepi się o przeszkodę (z rybą lub bez) w celu jej odhaczenia. Podczas pływania po zbiorniku każdy uczestnik powinien posiadać: kapok, oraz gwizdek, którego należy użyć w sytuacji zagrożenia. Osoba przebywająca na brzegu, lub z drużyny sąsiedzkiej powinna udzielić pomocy, oraz bezzwłocznie poinformować sędziego. Zabronione jest pływanie pontonem/łodzią w założonych woderach, spodniobutach. W razie złych warunków pogodowych sędzia główny może podjąć decyzję o zakazie korzystania ze środków pływających. Jeśli sędzia stwierdzi, że dany ponton/łódź, lub wyposażenie zawodników nie spełnia wg niego wystarczających środków bezpieczeństwa, może nie dopuścić go do używania podczas zawodów.

12.) Zawody mają formę towarzyską, więc prosimy wszystkie drużyny biorące udział w imprezie o zachowanie zasady FAIR PLAY. Jeśli podczas holu ryby, wpłynie w żyłki drużyny sąsiadującej, to powinna ona umożliwić wyholowanie ryby sąsiadom, nawet jeśli w tej sytuacji będzie zmuszona do ściągnięcia swoich zestawów.

13.) Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

14.) Łowisko na okres trwania zawodów jest wyłączone z normalnego wędkowania.

15.) Zakaz używania modeli do wywozu przynęt i zanęt.

16.) Ważenie ryb będzie odbywało się na wadze sędziego, w obecności co najmniej jednego członka drużyny oraz sędziego. Waga ryby zostanie zanotowana na karcie wyników i musi być potwierdzona przez sędziego i osobę która złowiła rybę. Karty wyników zostaną rozdane podczas rejestracji drużyn. Ryby, które będą podlegać klasyfikacji to: amur i karp. Ważenia będą odbywać się w porze rannej i wieczornej. Ryby złowione w nocy należy przetrzymywać w workach. W jednym worku możemy przetrzymywać jednego karpia. Zakaz przetrzymywania amurów w workach. Po ich złowieniu należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić o tym sędziego, który od razu zważy złowioną rybę. Zawodnik, który rozpocznie hol ryby przed zakończeniem zawodów, będzie miał możliwość wyholowania ryby, pod warunkiem, że drugi członek drużyny poinformuje o tym fakcie jednego z sędziów.

17.) Każda drużyna dwuosobowa może po uprzednim zgłoszeniu posiadać pomocnika (team runnera). Osoba ta nie może: zarzucać i zwijać wędek, holować ryb, nęcić, pływać środkiem pływającym, podbierać ryb. Może pomagać przy rozłożeniu zestawów, przygotowaniu zanęt i przynęt.

18.) Osoby odwiedzające mogą przebywać na stanowisku uczestników tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Odwiedziny możliwe są w godzinach 10:00-18:00. Uczestnicy odpowiadają za zachowanie gości. Ich samochody muszą pozostać przy wjeździe na łowisko, przed stanowiskiem nr 1.

19.) Obszar łowienia na danym stanowisku, będzie podobny z mapką poglądową dołączoną do regulaminu, a ostatecznie ustalony przed rozpoczęciem zawodów (jest to zależne od stanu wody). Uczestnicy zobowiązani są do łowienia w obrębie swojego stanowiska. Wszystkie spory odnośnie łowienia w nie swoim obszarze należy zgłaszać sędziom.

20.) Zakaz rozpalania ognisk.

21.) Po zakończeniu zawodów każda drużyna musi posprzątać swoje stanowisko. Wszystkie śmieci należy umieścić w worku, który otrzyma przy rejestracji, a następnie odwieźć go do miejsca wskazanego przez organizatora.

22.) Zakończenie łowienia odbędzie się 06.05.2018 o godzinie 11:00. Zakończenie imprezy i uhonorowanie zwycięzców nastąpi około godziny 12:00 przy stanowisku nr 16, po przybyciu wszystkich uczestników biorących udział w imprezie.

23.) Podczas trwania zawodów każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i kulturalnego zachowania. Każde złamanie regulaminu będzie karane przez sędziów i w konsekwencji może prowadzić do dyskwalifikacji drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu zarówno przed jak i podczas trwania imprezy. O każdej z tych zmian, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.

24.) Na stanowisku dopuszcza się rozbicie namiotu, postawienie przyczepy kempingowej czy też kampera.

25.) Jeśli któraś drużyna zrezygnuje w trakcie trwania imprezy to w tym wypadku nie będzie klasyfikowana. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników, druga osoba może nadal brać udział, ale łowiąc tylko na dwie wędki.

26.) W przypadku złych warunków atmosferycznych, lub innych nagłych sytuacji organizator może przerwać zawody. W tej sytuacji będą obowiązywać wyniki z chwili przerwania zawodów. W razie niskiego lub bardzo wysokiego stanu wody, organizator zastrzega sobie zorganizowanie zawodów na innym zbiorniku, oraz na zmianie regulaminu. W tej sytuacji każdy ma prawo do odstąpienia z uczestnictwa w zawodach.

27.) Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 860 PLN za drużynę dwuosobową. Jeśli drużyna chce zabrać ze sobą pomocnika to dodatkowy koszt wynosi 160 PLN. Składka wpłacana przez uczestników zostanie przeznaczona na: zakup pucharów, nagród, przygotowanie organizacyjne, ubezpieczenie dla uczestników zawodów na okres ich trwania, trzy obiady, które zostaną dostarczone na stanowiska, pamiątkowe koszulki i kubki dla każdego z uczestników oraz inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.

28.) Na zbiorniku rozmieszczone będą toalety z których należy korzystać.

29.) Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i brodzenia w wodzie.

30.) W zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia, ale tylko pod opieką osoby pełnoletniej i pisemną zgodą obu rodziców. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać, że środków pływających.

31.) Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za: wszelkie straty lub uszkodzenia sprzętu zawodników, rzeczy pozostawione bez opieki, oraz wypadki losowe, które mogą zdarzyć się podczas trwania zawodów.

32.) ZAKAZ używania piecyków w namiotach!

AKTUALNA LISTA STARTOWA wg kolejności losowania – III Puchar No Limit Team 03-06.05.2018

Imię i nazwisko (team)

1

Piotr Jakubowski – Szczotka + Witold Grajny (Delta Baits)

2

Witold Smolarczyk + Dariusz Dyląg (JET FISH Polska)

3

Władysław Poznalski + Konrad Bartkowiak + Kinga Bartkowiak

4

Tomasz Wasieczko i Mariusz Wasieczko (No Limit Team)

5

Artur Ostrowski + Adam Szczyrba (Meus&DNA Carp Team)

6

Michał Potyka + Krzysztof Lorek (Karp Klub Bytom)

7

Mieczysław Greczuk + Wojciech Witkowski (Karp Klub Bytom)

8

Błażej Drogoś + Łukasz Miśkowicz (Klub Carp Gravity)

9

Paweł Dabioch + Arkadiusz Krupka (Karp Klub Bytom)

10

Krzysztof Sas i Arkadiusz Krypciak

11

Arkadiusz Doniec + Andrzej Kosmacz

12

Arkadiusz Głogowski + Piotr Tokarski (CARP TEAM POLSKA)

13

Mariusz Konacki + Wojciech Foreiter (Carp Team Makoszowy)

14

Kristinka Horovsky + Lubos Horovsky (Jet Fish)

15

Marek Prochot + Andrzej Sztymelski

16

Mariusz Nogły + Janusz Stasiński (Jastrząb Carp Team)

17

Tomasz Florek + Stanisław Janiec + TEAM RUNNER (Karp Klub Bytom)

18

Lotar Piórecki i Mariusz Chalabowski

19

Pavel Svitek + PARTNER (Team Koblov)

Odwiedź stronę No Limit Team : KILIKNIJ

Więcej Wydarzeń :

ZAWODY KARPIOWE | V PUCHAR KARP24.PL

ZAWODY KARPIOWE  V PUCHAR KARP24.PL Lista...

REKORD WODY | PRZYSTANEK KIEŁPIN

REKORD WODY PRZYSTANEK KIEŁPIN W niedzielę rano...

NOWY REKORD | PRZYSTANEK KIEŁPIN

NOWY REKORD  PRZYSTANEK KIEŁPIN Arkadiusz...

NAJWIĘKSZY KARP NA ŚWIECIE 51,200 REKORD PADŁ W 2018

Niesamowita wiadomość z węgierskiego łowiska...

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE...

1 % DLA MARTYNKI | POMAGAMY

Kilka słów do Was od Martynki : "Cześć! Mam na...

OSSOBAITS | ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019

OSSOBAITS ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019 Grzegorz i...

V EDYCJA | UŚMIECH MŁODEGO KARPIARZA

V EDYCJA UŚMIECH MŁODEGO KARPIARZA Przed nami...

PRODUKCJA KULEK INVADER | PRZYGOTOWANIA | RYBOMANIA 2018

Specjalnie dla naszych klientów , szykujemy...